Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SquAlle Pro cloud | Pro privacy

Artikel 1: Begrippen
1.1 Onder squAlle wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van SquAlle. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door SquAlle aanvaard. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen squAlle en een opdrachtgever waarop squAlle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met squAlle, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3: Offertes
3.1 De door SquAlle gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. SquAlle is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 SquAlle zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der algemene wetenschap of praktijkervaring.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft squAlle het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SquAlle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SquAlle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SquAlle zijn verstrekt, heeft SquAlle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 SquAlle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien SquAlle is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SquAlle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd. 

Artikel 5: Contractduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SquAlle zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal SquAlle de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 8: Intellectueel eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt SquAlle zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
8.2 Alle door SquAlle verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SquAlle worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 SquAlle behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9: Overmacht
9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door squAlle voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: – de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken) – de overmacht betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst
9.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.
9.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
9.4 Indien SquAlle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever en
squAlle geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen. 

Artikel 10: Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht SquAlle te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
10.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt SquAlle het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 SquAlle behoudt zich het recht voor om een opleiding/cursus/training te annuleren indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij annulering van de deelnemer aan een opleiding/cursus/training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
10.4 Annulering door opdrachtgever van opleiding/training/cursus is tot 30 werkdagen voor de aanvangsdatum kosteloos. Opdrachtgever kan een inschrijving voor een Open Cursus tegen betaling van 50% van de cursusprijs annuleren vanaf zes weken (30 werkdagen) voor de geplande startdatum tot uiterlijk drie weken (15 werkdagen) voor de geplande startdatum. Opdrachtgever kan een inschrijving voor een Open Cursus vanaf drie weken (15 werkdagen) voor de geplande startdatum van de Open Cursus niet annuleren. 

Artikel 11: Gebreken; klachttermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SquAlle.
11.2 SquAlle dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht(en) te controleren.
11.3 Indien een klacht gegrond is, zal SquAlle de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SquAlle slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
11.5 Klachten uit welke hoofde dan ook, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

Artikel 12: Betaling
12.1 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die SquAlle hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit/dienst toch omzetbelasting, reiskosten of materiaalkosten verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is SquAlle gerechtigd behalve het factuurbedrag en eventuele rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten-rechtelijke kosten zijn.
12.5 Indien SquAlle aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 SquAlle is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan SquAlle verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van SquAlle, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2 SquAlle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden. 

Artikel 14: Open activiteiten
14.1 SquAlle kondigt open activiteiten onder meer aan in eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
14.2 Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van SquAlle. SquAlle heeft het recht een cursusdeelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan de door SquAlle gestelde toelatingscriteria.
14.3 Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden, wanneer een deelnemer dit wenst kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de deelnemer dan niet in rekening gebracht.
14.4 Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal SquAlle trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan behoudt SquAlle zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
14.5 De deelnemer heeft tot 30 werkdagen (zes weken) voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn inschrijving per aangetekend schrijven te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 werkdagen (zes weken) voor de geplande aanvangsdatum tot uiterlijk 15 werkdagen (3 weken) voor de geplande startdatum is men 50% van het cursusbedrag verschuldigd aan SquAlle. Indien de annulering plaats vindt binnen drie weken voor de geplande startdatum is men de gehele cursusprijs verschuldigd.
14.6 Indien SquAlle de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat SquAlle besluit tot het doorgaan van die activiteit.
14.7 Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Dit aanbod geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
14.8 De kosten voor deelname aan de open activiteit moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald en in ieder geval uiterlijk twee weken voor aanvang van de open activiteit. 

Artikel 15: Geschillenbeslechting
15.1 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.